Program Aktywna Tablica

W związku z realizacją uchwały Radę Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” proszę o zapoznanie się z informacją o możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe w ramach III edycji programu.

 

 

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł z budżetu państwa, z czego na rok 2019 przewiduje się, że kwota dofinansowania wyniesie 70 mln zł.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

Szkoła będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 14 tys. zł. W przypadku takiego wsparcia organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Szkoły, które nie spełniają warunku (na dzień składania wniosku) posiadania dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s, do wniosku zobowiązane są dołączyć deklarację uzyskania do końca 2019 r. wymaganej programem prędkości dostępu.

Szkoły, które na dzień składania wniosku nie spełniają warunku posiadania dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s, do wniosku zobowiązane są dołączyć deklarację uzyskania wymaganej programem prędkości do końca 2019 r.

Podmioty składające oświadczenia, które otrzymają dofinansowanie na realizacje programu „Aktywna tablica”, zobowiązane są do zapewnienia stosownej prędkości dostępu, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Beneficjenci Programu:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej
  za Granicą.
 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Uwaga!

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

Ministerstwo Edukacji Narodowej – informacja o programie

 • Aktywna Tablica

  Aktywna Tablica 2019

  Harmonogram Programu w roku 2019:

  • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących do 15 kwietnia br., Logowanie do formularza wniosku odbywa się za pomocą nr RSPO
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewody do 30 kwietnia br. Organy prowadzące szkoły podstawowe będące jednostkami samorządu terytorialnego do formularza wniosku logują się za pomocą nr ID (używanego przy innych programach), natomiast pozostałe jednostki będące organami prowadzącymi placówki logują się za pomocą niebieskiego klawisza.
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodę nastąpi do 15 maja br.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych nastąpi do 30 czerwca 2019 r.

  Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o uważne i wnikliwe zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi Programu „Aktywna tablica”

 • Aktywna Tablica

  Aktywna Tablica 2018

  W 2018 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia  br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja  br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

 • informacje organizacyjne - Aktywna Tablica

  Aktywna Tablica 2017

  Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna Tablica” zobowiązane do przekazania sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie do 15 czerwca 2018 r, --> więcej..